skip to Main Content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1. Account
Via een persoonlijke Account (gebruikersnaam en wachtwoord) hebben Gebruikers toegang tot de Wurcly App.

2. Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zoals die door Wurcly worden gebruikt en die bij uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden gelden tussen Wurcly en Gebruikers.

3. Cao
De cao voor Uitzendkrachten van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

4. Content
Het geheel aan informatie dat door Gebruikers en Wurcly op de Wurcly App en Wurcly website is geplaatst.

5. Database
Een systeem waarin gegevens van Gebruikers digitaal zijn opgeslagen.

6. Gebruikers
Gebruikers zoals gedefinieerd in deze Algemene Voorwaarden zijn zowel Inlener en Kandidaat, die zich hebben geregistreerd en waarvan de registratie is bevestigd door Wurcly.

7. Inleenovereenkomst
De overeenkomst tussen Wurcly en Inlener op basis waarvan een Kandidaat ten behoeve van die Inlener door tussenkomst van Wurcly werkzaamheden zal verrichten

8. Inlener
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die door tussenkomst van de Wurcly app Kandidaten inleent van Wurcly en onder diens leiding en toezicht werkzaamheden laat verrichten.

9. Inlenerstarief
Het bedrag per uur dat de Inlener aan Wurcly verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de Kandidaat.

10. Kandidaat
Iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van de Wurcly app werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een Inlener.

11. Opdrachten
De door Inlener in de Wurcly App geplaatste opdrachten waarop Kandidaten zich kunnen inschrijven.

12. Uitzendovereenkomst
de Algemene Voorwaarden zoals die door Wurcly worden gebruikt en die bij uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden gelden tussen Wurcly en Gebruikers.

De arbeidsovereenkomst waarbij de Kandidaat door Wurcly ter beschikking wordt gesteld aan een Inlener om krachtens een door deze met Wurcly gesloten Inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die Inlener.

13. Wurcly
Wurcly B.V., de rechtspersoon die via de Wurcly App aan een Inlener Kandidaten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Inlener.

14. Wurcly App
Wurcly maakt gebruik van een “mobiele app” (“Wurcly App”) waarop de Kandidaat en de Inlener zich inschrijven. Via de Wurcly App wordt vraag naar arbeid van de Inlener en aanbod van uitzendarbeid door de Uitzendkracht bij elkaar gebracht. De Inlener biedt werk aan en de Uitzendkracht kan via de Wurcly App aangeven beschikbaar te zijn voor uitzendwerk dat wordt aangeboden waarna een terbeschikkingstelling tot stand komt;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wurcly en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Wurcly en Gebruikers.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle andere handelingen en werkzaamheden van Wurcly.

3. Wurcly is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de Inlener voor zover die afwijken van deze Algemene Voorwaarden.

4. Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 - Wurcly App

1. Via de door Wurcly ontwikkelde Wurcly App biedt Wurcly een platform aan Kandidaat en Inlener om met elkaar in contact te komen door het plaatsen, raadplegen en vastleggen van Opdrachten.

2. Gebruikers dienen zich te registreren waarbij Gebruikers verplicht zijn om juiste, actuele en volledige informatie te verstrekken. De gegevens moeten te allen tijde actueel en juist zijn.

3. De bij de registratie van de Gebruikers ontvangen gegevens worden door Wurcly gecontroleerd, waarna de betreffende Inlener of Kandidaat wordt opgenomen in de Database.

4. Na de bevestiging van de registratie ontvangt de betreffende Inlener of Kandidaat een wachtwoord en inlognaam die zijn toegewezen aan het aangemaakte Account.

5. Voor Wurcly gelden de bij de registratie van de Gebruikers ontvangen gegevens en de door Wurcly ontvangen gegevens bij het aanmaken van een Opdracht als basis voor onder meer:

 • Het opstellen van de uitzendovereenkomst en de inleenovereenkomst;
 • Het correct verlonen van de Kandidaat;
 • De facturatie.

6. Zodra de Inlener en de Kandidaat, zonder verdere tussenkomst van Wurcly, via de Wurcly App akkoord zijn over het uitvoeren van een opdracht, wordt de Kandidaat ter beschikking gesteld onder de voorwaarden zoals overeengekomen bij de aanvraag en onder deze Algemene Voorwaarden en zal ook de arbeidsovereenkomst, verloning en facturatie gegenereerd worden.

7. Ondanks de continue zorg en aandacht die Wurcly besteedt aan de inhoud en samenstelling van haar diensten biedt zij geen enkele waarborg met betrekking tot de volledigheid, juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die via de Wurcly App verkregen wordt en is Wurcly daar op geen enkele wijze voor aansprakelijk.

8. Wurcly is niet aansprakelijk voor enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waar zij geen rechtstreekse controle over heeft, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot hyperlinks naar de Wurcly App op andere applicaties of websites waardoor men rechtstreeks toegang kan verkrijgen tot de Wurcly App.

9. De Gebruikers gaan ermee akkoord dat Wurcly niet aansprakelijk is voor verlies of schade aan smartphone, tablet, computer, gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen in gevolge het gebruik van Wurcly App.

10. Om de Wurcly App te kunnen gebruiken moeten Gebruikers beschikken over een compatibele mobiele telefoon, internet toegang en de noodzakelijke softwarevereisten. Onder softwarevereisten wordt verstaan Android operating system vanaf versie 4.1 en IOS operating system vanaf versie 8. Deze vereisten kunnen in de loop van de tijd opgewaardeerd worden in verband met toegevoegde nieuwe functies en diensten.

Artikel 4 – De Selectie Van Kandidaten

1. Door Wurcly worden geen eisen gesteld aan de Kandidaat, behalve dat de Kandidaat de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en beschikt over een geldig identiteitsbewijs.

2. De Kandidaat wordt door Inlener gekozen aan de hand van het Account van de Kandidaat op de Wurcly App.

3. De eisen die door de Inlener kunnen worden gesteld aan de Kandidaat dienen functierelevant te zijn. Niet-functierelevante (discriminerende) eisen zullen door Wurcly niet worden gehonoreerd.

4. Tot 24 uur na afloop van de opdracht kan de Inlener door gebruikmaking van de Wurcly App kenbaar maken dat de Kandidaat niet heeft gefunctioneerd/voldaan conform de procedure zoals op de website van Wurcly omschreven. Aansluitend zal Wurcly een onderzoek instellen en de betaling aan de Kandidaat blokkeren hangende het onderzoek.

Artikel 5 – Het Inlenen

1. De Uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen Wurcly en de Kandidaat. Op de uitzendovereenkomst is de Cao van toepassing. Tussen de Inlener en de Kandidaat komt er uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst tot stand.

2. Bij het terbeschikking stellen van de Kandidaat door Wurcly aan de Inlener, werkt de Kandidaat feitelijk onder leiding en toezicht van de Inlener. De Inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. Wurcly heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.

3. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de Inleenovereenkomst. Als de Inlener hiervan af wenst te wijken gedurende de Inleenovereenkomst, geschiedt dit uitsluitend in overleg met Wurcly.

Artikel 6 – Beloning En Overige Vergoedingen Van De Kandidaat

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wurcly en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Wurcly en Gebruikers.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle andere handelingen en werkzaamheden van Wurcly.

3. Wurcly is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de Inlener voor zover die afwijken van deze Algemene Voorwaarden.

4. Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

5. Het loon en de vergoedingen van de Kandidaat worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van de Inlener (inlenersbeloning).

6. Onder het loon en overige vergoedingen vallen de volgende componenten:

 1. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
 2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan -zulks ter keuze van Wurcly- gecompenseerd worden in tijd en/ of geld;
 3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
 4. initiële loonstijging;
 5. onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;
 6. periodieken.

7. De Inlener informeert Wurcly tijdig over de componenten zoals genoemd in lid 2. Indien de Inlener Wurcly onjuiste inlichtingen verstrekt over deze componenten is Wurcly gerechtigd om vanaf het moment van aanvang van de betreffende functie, met terugwerkende kracht, het loon en overige vergoedingen van de Kandidaat alsmede het tarief van de Inlener dienovereenkomstig te corrigeren en bij de Inlener in rekening te brengen.

8. Als het loon en de vergoedingen van de Kandidaat niet kunnen worden vastgesteld volgens het loonverhoudingsvoorschrift, dan worden ze vastgesteld in overleg tussen Wurcly, Kandidaat en Inlener. Leidraad hierbij zijn het opleidingsniveau en de ervaring van de Kandidaat en daarnaast de verantwoordelijkheden en benodigde capaciteiten die de invulling van de functie met zich meebrengen.

9. Als de Inlener, nadat de Kandidaat is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is de Inlener verplicht tot betaling van het Inlenerstarief over ten minste drie uren per oproep als:

 1. de overeengekomen omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week bedraagt en de werktijden niet zijn vastgelegd; of
 2. de Inlener de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig heeft vastgelegd.

10. In het geval de Inlener vanuit zijn bedrijfsvoering de Kandidaat verplicht te beschikken over bepaalde benodigdheden, zoals een verklaring omtrent goed gedrag of persoonlijke beschermingsmiddelen, worden deze -voor zover mogelijk- door de Inlener verstrekt. Indien de benodigdheden door Wurcly moeten worden verzorgd zullen de kosten daarvoor bij de Inlener in rekening worden gebracht.

Artikel 7 – Inleenovereenkomst En Opzegtermijnen

1. In de Inleenovereenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de Kandidaat vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is, wordt een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan gegeven. Voor zover mogelijk en wenselijk worden daarin verder de begin- en einddatum van de terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, de opzegtermijn en de arbeidsvoorwaarden van de Kandidaat vastgelegd.

2. Er kan sprake zijn van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In dit geval eindigt de inleenovereenkomst slechts door het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. In het geval de Inlener de terbeschikkingstelling tussentijds wenst te beëindigen, zal de Inlener aan Wurcly een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 100% van het laatst geldende Inlenerstarief voor de betrokken Kandidaat, vermenigvuldigd met het aantal van de in de Inleenovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging tot het moment van afloop van de Inleenovereenkomst zoals in eerste instantie overeengekomen.

4. Als de Inlener de terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl er niets is overeengekomen omtrent de duur van de terbeschikkingstelling en de Kandidaat op basis van de uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is, geldt een opzegtermijn van 20 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Wijze Van Factureren

1. Op het moment dat Inlener een sollicitatie van de Kandidaat accepteert , zal door Wurcly automatisch een voorschotfactuur worden aangemaakt. De factuur is gebaseerd op de door Inlener in de Wurcly App gegeven Opdracht.

2. In het voorkomende geval er door Inlener meer kandidaten worden geselecteerd dan dat zij voor de Opdracht nodig heeft, zullen alle werkzaamheden van de Kandidaten aan Inlener worden gefactureerd. Wel is het mogelijk voor Inlener tot 24 uur van tevoren om in de Wurcly App aan te geven dat de Opdracht moet worden aangepast danwel geannuleerd waarna er door Wurcly een credit factuur zal worden opgesteld. Door Inlener reeds teveel betaalde zal vervolgens door Wurcly worden teruggestort. Indien de Opdracht later dan 24 uur van tevoren worden aangepast danwel geannuleerd is het volledige bedrag verschuldigd.

3. De Inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling van de tijdsverantwoording.. Indien binnen 24 uur geen melding wordt gedaan conform artikel 4 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden zal Wurcly tot uitbetaling aan de Kandidaat over gaan.

4. Bij verschil tussen de bij Wurcly ingeleverde tijdverantwoording en de door de Inlener behouden gegevens daarvan geldt de bij Wurcly ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij de Inlener het tegendeel aantoont.

5. Als de Kandidaat de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan Wurcly het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de Kandidaat, tenzij de Inlener aantoont dat de tijdverantwoording correct is.

6. Als de Inlener niet aan het gestelde in lid 3 van dit artikel voldoet, kan Wurcly besluiten om de Inlener te factureren op basis van de bij Wurcly bekende feiten en omstandigheden. Wurcly gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de Inlener heeft plaatsgevonden.

7. Tariefwijzigingen ten gevolge van cao-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de Inlener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de Inlener verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een Inleenovereenkomst.

8. Uitsluitend indien Wurcly beschikt over een G-rekening of er een vrijwaringsrekening bestaat ten behoeve van zijn depot, kan de Inlener Wurcly verzoeken om in overleg treden over de mogelijkheid dat de Inlener een percentage van het gefactureerde bedrag op de betreffende rekening stort, alsmede over de hoogte van het percentage. Alleen bij bereikte overeenstemming kan van voornoemde mogelijkheid gebruik worden gemaakt.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden

1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Wurcly werken voor de Inlener bevrijdend.

2. Op het moment dat Inlener een sollicitatie van de Kandidaat accepteert wordt er door Wurcly direct een voorschotfactuur opgesteld. Dit bedrag wordt in depot gehouden en wordt definitief verschuldigd na afloop van de Opdracht. Annulering van de Opdracht is mogelijk tot 24uur voor aanvang van de Opdracht. Indien later wordt geannuleerd worden de volledige kosten in rekening gebracht.

3. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de Inlener aan de Kandidaat zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen Wurcly niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.

4. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Wurcly moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Inlener, zijn voor rekening van de Inlener. De buitengerechtelijke incassokosten van Wurcly, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

Artikel 10 – Content Gebruikers op de Wurcly App

1. Door het beschikbaar stellen van Content verlenen Gebruikers aan Wurcly automatisch een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde en niet in de tijd beperkte licentie, met de mogelijkheid tot sublicentie, om (her)gebruik te maken van deze Content, zelfs indien beschermd door enig recht, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

2. Wurcly is geenszins aansprakelijk voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden door de Gebruikers en is ook niet aansprakelijk voor de handelingen van Gebruikers of derden in strijd met deze algemene voorwaarden, enige wetsbepaling en voor enig ander onrechtmatig handelen ten aanzien van een door Gebruikers beschikbaar gestelde Content.

3. De Gebruikers erkennen dat de volgende niet limitatieve lijst met handelingen in ieder geval verboden zijn bij het plaatsen van Content op de Wurcly App:

 • Het plaatsen van Content dat kan beschouwd worden als discriminerend, haatdragend, bedreigend, misleidend, lasterlijk, bedreigend of beledigend;
 • Het plaatsen van Content inhoudende obsceniteiten, pornografisch materiaal of materiaal dat de menselijke waardigheid in het gedrang kan brengen;
 • Het installeren van computervirussen of andere malware;
 • Het stalken van andere gebruikers;
 • Het ongepast gebruik van politieke, nationalistische of religieuze symbolen en/of overtuigingen;
 • Het plegen van of het aanzetten tot het plegen van enig misdrijf of onwettelijke handeling;
 • Het schenden van enig (intellectuele eigendoms-) recht (zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, merken, enz.) van derden. Gebruikers erkennen dat het kopiëren of gebruiken van Content van een andere gebruiker de expliciete toestemming vereist van die andere gebruiker;

4. Wurcly heeft op ieder ogenblik het recht om de door de Gebruikers geplaatste Content te controleren. Gebruikers aanvaarden dat Wurcly alle mogelijke maatregelen mag nemen die zij nuttig acht indien zij meent dat er wordt gehandeld in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 - Zorgverplichting Inlener En Vrijwaring Jegens Wurcly

1. De Inlener is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7: 658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek voor de Kandidaat. De Inlener verstrekt de Kandidaat concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de Kandidaat in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de Inlener de Kandidaat persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.

2. Tijdig, in ieder geval voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de Inlener aan de Kandidaat en aan Wurcly de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de Kandidaat, alsmede de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.

3. De Inlener zal de door hem ingeleende Kandidaat niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde om onder diens toezicht en leiding te werken, zonder toestemming van Wurcly.

4. De Inlener is tegenover de Kandidaat en Wurcly aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de Kandidaat in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Kandidaat, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.

Artikel 12 - Eigendomsrechten

1. Wurcly behoudt alle intellectuele eigendomsrechten geassocieerd met of vertoond op de Wurcly App. Het is verboden om eventuele aanduidingen of kennisgevingen van (intellectuele) eigendom van Wurcly geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te verwijderen, onleesbaar te maken, te overschrijven of te verbergen.

2. Het is verboden om de software die op welke wijze dan ook verbonden is aan de Wurcly app via reverse engineering, reverse compiling of via andere wijzen te herleiden tot een leesbare vorm. De Gebruikers verbinden zich ertoe geen kopieën te maken of te laten maken van de software. De Gebruikers verbinden zich er ook toe geen afgeleide software te creëren en de software niet te gebruiken op enige andere wijze dan door normaal gebruik van de Wurcly App.

3. Niets van wat in deze Algemene Voorwaarden en/of op de Wurcly App wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen of deze aan de Gebruikers te verlenen. Bij inbreuk op voorgaande zal een bedrag van EUR 10.000,- per inbreuk gevorderd worden, onverminderd het recht van Wurcly om een hoger bedrag te vorderen indien Wurcly kan aantonen dat de geleden schade groter is dan EUR 10.000,-.

Artikel 13 – Ontbinding

1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Inleenovereenkomst te voldoen, is de andere partij -naast hetgeen in de Inleenovereenkomst is bepaald- gerechtigd de Inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.

2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:

 1. de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
 2. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 3. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
 4. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
 5. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de inleenovereenkomst na te kunnen komen.

3. Als de Inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Inleenovereenkomst had ontvangen, kan hij de Inleenovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Wurcly nog niet is uitgevoerd.

4. Bedragen die Wurcly vóór de ontbinding aan de Inlener heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Inleenovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Inlener aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

5. Als de Inlener, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Inleenovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Wurcly gerechtigd haar verplichtingen jegens de Inlener op te schorten zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Inlener gehouden te zijn, dan wel zal de Inlener Wurcly financiële zekerheid verschaffen door middel van een voorschot of (bank) garantie. De omvang van het voorschot of de (bank)garantie staat in verhouding tot de verplichtingen van de Inlener volgens de inleenovereenkomst. Voorgaande geldt ook in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

6. Als, naar het oordeel van Wurcly, er gerede twijfels bestaan omtrent de financiële positie van de Inlener, zal de Inlener Wurcly op diens verzoek de financiële zekerheid verschaffen als in lid 5 genoemd.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is Wurcly niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de Kandidaat of aan zaken dan wel personen bij of van de Inlener of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:

 1. de terbeschikkingstelling van de Kandidaat door Wurcly aan de Inlener, ook wanneer mocht blijken dat die Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de door de Inlener aan hem gestelde vereisten;
 2. eenzijdige opzegging van de Uitzendovereenkomst door de Kandidaat;
 3. toedoen of nalaten van de Kandidaat, de Inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de Kandidaat.

2. Eventuele aansprakelijkheid van Wurcly voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Wurcly nimmer aansprakelijk.

3. De Inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

4. In ieder geval dient de Inlener Wurcly te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de Kandidaat of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die Kandidaat of derden.

5. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Wurcly en/of diens leidinggevend personeel.

6. Wurcly heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de Inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Wurcly maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 15 – Klachtenregeling

1. In het geval van een klacht in de uitvoering van de opdracht door ofwel de Inlener of de Kandidaat dient deze klacht direct doch uiterlijk binnen 24 uur na afloop van de opdracht te worden gemeld in de Wurcly App, die daarvoor een aparte optie geeft “Blokkeer betaling” of “Rapporteer een probleem”.

2. In het geval door Inlener of Gebruiker niet direct doch uiterlijk binnen 24 uur na afloop gebruik wordt gemaakt van de optie in de Wurcly App om een klacht te melden vervallen alle rechten om op een later tijdstip nog te klagen.

3. Na ontvangst van de melding van de klacht in de Wurcly App zal Wurcly binnen 10 werkdagen contact opnemen met de klagende partij, waarbij de klacht volledig en duidelijk omschreven aan Wurcly moet worden gemeld.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillenregeling, rechtskeuze en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen Wurcly en Gebruikers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd om van het geschil kennis te nemen, behoudens gevallen waarin de wet dwingendrechtelijk een andere rechtbank bevoegd acht om van het ontstane geschil kennis te nemen.

Back To Top